Privacybeleid

Met dit privacybeleid wensen wij u te informeren over de wijze waarop persoonsgegevens door Van Leeuwe Natuursteen verzameld en verwerkt worden. Ons privacybeleid is volledig in lijn met de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), wetgeving rond de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan, alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Voor onze bedrijfsactiviteiten verzamelen we persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere derden. In het bijzonder verzamelen we administratieve gegevens en contactgegevens. Hiermee kunnen wij contact met u leggen, communiceren, vergunningen aanvragen, zaken met u doen of anderszins. Deze persoonsgegevens kunnen contactgegevens zijn, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

Verkrijgen van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld, onder andere:

 • Via het invullen van een webformulier op onze website;
 • Via het afsluiten van contracten;
 • Via communicatie per e-mail, brief, fax of telefoon;
 • Via persoonlijk contact (bijvoorbeeld in onze showroom of op enige andere locatie).

Wij kunnen uw persoonsgegevens rechtstreeks van u verkrijgen of via derde partijen. In dat laatste geval, vragen we deze derde partijen om te bevestigen dat de informatie rechtmatig werd verkregen en dat wij het recht hebben om de verkregen data van hen te gebruiken.

Doeleinden

We gebruiken en verwerken persoonsgegevens voor onder meer de volgende doeleinden:

 • Beheer van onze commerciële handelsrelaties (met klanten en leveranciers);
 • Voor publiekrechtelijke en privaatrechtelijke instanties (begraafplaatsen);
 • Administratie personeel, tussenpersonen en sollicitanten/stagairs;
 • Het informeren over onze activiteiten, evenementen, producten, diensten, (urn-)bijzettingen, aanbiedingen, nieuwsbrieven of brochures gerelateerd aan Van Leeuwe Natuursteen.

Indien wij gegevens dienen te gebruiken/verwerken voor andere doeleinden dan deze die hierboven vermeld staan, zullen wij u in kennis stellen alvorens deze te gebruiken, zodat u in de mogelijkheid bent om het gebruik ervan te weigeren.

Alle persoonsgegevens die u ons meedeelt als sollicitant of stagiair/stagiare, wordt gebruikt om uw sollicitatie of stageaanvraag te evalueren en om u op de hoogte te stellen van mogelijke vervolggesprekken of afwijzingen.

Juridische Grondslag voor de verwerking

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken:

 • Op basis van uw toestemming met één of meer verwerkingsdoeleinden;
 • Wanneer de wet ons daartoe verplicht;
 • In de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die u met ons heeft gesloten of om noodzakelijke stappen te zetten om tot een overeenkomst te komen;
 • Voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen, in de mate dat dit opweegt tegen uw rechten en belangen.

Delen van uw persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij:

 • wij daarvoor uw voorafgaande toestemming hebben ontvangen;
 • wij hiertoe verplicht worden in het kader van een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke regelgeving of juridische procedure;
 • wanneer wij hiertoe verzocht worden door wetgevende of gerechtelijke instanties.

In het uitzonderlijke geval dat Van Leeuwe Natuursteen persoonsgegevens doorgeeft aan publiekrechtelijke –en/of privaatrechtelijke organisaties of bedrijven waar het mee samenwerkt, dan wordt hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming gevraagd. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, door verzending van een e-mail aan info@vanleeuwe-natuursteen.nl .

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard en gebruikt:

 • zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, zoals vermeld in dit Privacybeleid;
 • zolang dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, om geschillen te beslechten of onze overeenkomsten af te dwingen;
 • zolang de garantietermijn dit van ons vraagt.

Cookies

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben Google verzocht om uw IP-adres te maskeren, het delen van gegevens met Google hebben we uitgezet in de instellingen van Google Analytics en wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Op onze website is een button opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“sharen”) op het sociale netwerk Facebook. Deze button werkt door middel van een stukje code dat van Facebook zelf afkomstig is. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook (die regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Garantie inzake een rechtmatige en veilige verwerking van persoonsgegevens

Uw gegevens worden als strikt vertrouwelijk beschouwd.

Van Leeuwe Natuursteen heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Uw rechten met betrekking tot verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens

U heeft steeds het recht om:

 • toegang, inzage en informatie te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt;
 • onjuiste, onvolledige, ongepaste of verouderde gegevens te doen verbeteren;
 • in bepaalde omstandigheden te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen;
 • de verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken;
 • verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of uw eerder gegeven toestemming voor een welbepaalde verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Dit recht van verzet geldt enkel als er hiervoor voldoende gerechtvaardigde en zwaarwichtige redenen zijn. Geen verzet is mogelijk tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen/wettelijke verplichtingen;
 • de aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
 • Om de bovenvermelde rechten uit te oefenen, of bij verdere vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u steeds contact opnemen met ons:

Per e-mail aan:

info@vanleeuwe-natuursteen.nl

Per brief:

Van Leeuwe Natuursteen
Tarweweg 15
6534 AM  Nijmegen

U heeft ook het recht om een eventuele klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid regelmatig aan te passen.